Artikel 1 – Huishoudelijk Reglement 

Artikel 1.1

Het huishoudelijk reglement bestaat uit de hierna volgende artikelen met hun onderverdelingen en al deze welke in de toekomst opgeheven, gewijzigd, toe- en/of bijgevoegd worden involge beslissingen genomen op bestuurs- zowel als algemene vergaderingen.

Artikel 1.2

Het ‘moeder’-huishoudelijk reglement zal bijgehouden worden op diskette of dergelijk eenvoudig leesbaar systeem en worden opgeslagen onder de benaming ‘MCB_HR00’.

Een versie ter verspreiding zal worden opgeslagen onder de benaming ‘MCB_HR01’.

Elk opgeheven artikel zal worden geschrapt en vervangen door ‘Opgeheven dd’ gevolgd door de datum van schrapping. De artikelnummering blijft behouden .

Elke toevoeging zal ingevoegd worden met een opvolgende onderverdeling.

Elke bijvoeging zal opvolgend genummerd worden

Elke opheffing, wijziging, toe- en/of bijvoeging zal een datering van ingang dragen en op volgorde van datum worden opgeslagen in een apart bestand onder de benaming ‘MCB_HR_Updates’

Alle opgeslagen bestanden moeten leesbaar zijn door het softwareprogramma ‘MS Word’.

Artikel 1.3

Het huishoudelijk reglement ‘MCB_HR01’ is bestemd voor de leden en zal éénmalig verstrekt worden bij toetreding. Elke opheffing, wijziging, toe- en/of bijvoeging worden medegedeeld door middel van het clubblad.

Extra exemplaren van ‘MCB_HR01’ kunnen verkregen worden mits betaling van EUR 4,96 of BEF 200,-

Artikel 1.4

Tot opheffing, wijziging, toe- en/of bijvoeging van dit huishoudelijk reglement kan alleen worden overgegaan mits de stemmenmeerderheid bekomen wordt op het voorstel tot opheffing, wijziging, toe- en/of bijvoeging in de vergadering waarin het voorgesteld en behandeld wordt.

Artikel 1.5

Opheffingen, wijzigingen, toe- en/of bijvoegingen aan het huishoudelijk reglement worden steeds op bestuursniveau behandeld.

De Raad van Beheer heeft nochtans het recht zich onbevoegd te verklaren en het betreffende voorstel tot opheffing, wijziging, toe- en/of bijvoeging aan het huishoudelijk reglement naar de agenda te verwijzen van de eerstvolgende algemene vergadering ter behandeling door de leden.

Artikel 1.6

Bestuursbeslissingen van tijdelijke aard, opgenomen in het notulenboek, hebben dezelfde kracht van uitvoering als artikelen van het huishoudelijk reglement, echter enkel voor de duur van de toepasselijkheid.

Indien zulkdanige beslissingen blijken definitief toepassing te moeten vinden, dan zullen deze beslissingen als bijkomende artikelen in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.

Artikel 1.7

Gevalllen niet voorzien door de statuten, noch door het huishoudelijk reglement, worden door de Raad van Beheer naar best vermogen behandeld en geregeld door het treffen van maatregelen, noodzakelijk geacht door de Raad van Beheer.

Artikel 2 – Raad van Beheer Top

Artikel 2.1

De Raad van Beheer der vereniging omvat de volgende mandaten :

Het hoofdbestuur met :
De voorzitter
De secretaris
De penningmeester
Het commissariaatsbestuur met :
De ondervoorzitter
De redacteur
De feestbestuurder
De archiefbewaarder
De publiciteitsbestuurder
Artikel 2.2

Mandaten voor de Raad van Beheer worden verkozen uit kandidaatbestuursleden op de Algemene Vergadering of door de Raad van Beheer zoals voorzien in art.31 van de Statuten.

Artikel 2.3

Kandidaatbestuursleden moeten hun aanvraag voor een bestuursmandaat indienen op speciaal daartoe bestemde formulieren dewelke op eenvoudige vraag bij het clubsecretariaat kunnen worden besteld.

Deze dienen aangetekend naar het clubsecretariaat te worden teruggestuurd en een kopie naar de redacteur en dit voor de sluitingsdatum vermeld in het clubblad dat de voorlopige agenda van de vergadering mededeelt.

Kandidaatbestuursleden kunnen zich enkel kandidaat stellen voor één welbepaald mandaat en moeten dit duidelijk vermelden op het daarvoor bestemde formulier.

Kandidaatbestuursleden mogen geen bestuursmandaat uitoefenen in een andere rasvereniging.

Artikel 2.4

Om verkozen te worden tot bestuurslid moeten de kandidaatbestuursleden op hun naam een stemmenoverwicht bekomen gezien tegenover de andere kandidaatbestuursleden.

Bij een stemmenstaking, betreffende meer kandidaten dan te begeven plaatsen, zal anders dan vastgelegd in artikel 13.1 van dit huishoudelijk reglement, niet de stem van de voorzitter beslissen, maar wel het aantal jaren betrokkenheid in de kynologie. De kandidaat met de meeste jaren betrokkenheid zal de bestuursfunctie toegekend krijgen. Bij ontbreken van zulkdanige referenties zal de oudste in jaren der kandidaten benoemd worden.

Artikel 2.5

Alle bestuursfuncties, uitgezonderd het voorzitterschap, kunnen in onderling overleg over de fungerende bestuursleden verdeeld worden.

Hoofdbestuursfuncties kunnen niet onderling gecummuleerd worden. Cummulaties tussen hoofd- en commissariaats- of tussen commissariaats- en commissariaatsfuncties zijn toegelaten. Onvoorziene, noodzakelijke, bijkomende bestuursfuncties kunnen in cummulatie, supplementair uitgevoerd worden.

Bestuursleden mogen geen bestuursmandaat uitoefenen in een andere rasvereniging.

Artikel 2.6

Het vervallen der bestuursfuncties wordt geregeld volgens een driejaarlijkse beurtrol, bijgehouden door de secretaris.

Als richtdatum voor alle verrichtingen geldt de eerste werkingsdatum der vereniging zijnde 1/1/2001.

Artikel 2.7

De beurtrol der bestuursmandaten is als volgt geregeld :

2001 : voorzitter – publiciteitsbestuurder

2002 : secretaris – feestbestuurder – ondervoorzitter

2003 : penningmeester – redacteur – archivaris.

2004 : de normale driejaarlijkse regeling zoals voorzien in artikel 2.6 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 2.8

Bestuursleden die hun mandaat neerleggen buiten de Algemene Vergadering, en dit zonder geldige reden, moeten instaan voor de kosten verbonden aan het neerleggen van de melding van de bestuurswissel bij het Belgische Staatsblad. Het is de Raad van Beheer die in dergelijk geval zal beslissen of het ontslag kan vrijgesteld worden van bovenvermelde kosten.

Artikel 3 – De voorzitter Top

Artikel 3.1

De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken, eventueel afwijkend van de dagvolgorde, op deze vergaderingen. Hij zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreken tot de orde te roepen, het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten, dit laatste in overleg met de andere bestuursleden. Hij ondertekent de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen.

Artikel 3.2

De voorzitter vertegenwoordigt, uiteindelijk, de vereniging tegenover derden en officiele instanties. Hij vertegenwoordigd eveneens de vereniging in rechten, zowel als eiser dan als verweerder.

Artikel 3.3

De voorzitter ondertekent samen met de penningmeester alle betalingsopdrachten. Bij afwezigheid één der beiden ondertekent de secretaris.

Artikel 4 – De secretaris Top

Artikel 4.1

De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratieve formaliteiten van de vereniging.

Artikel 4.2

De op te stellen administratieve formaliteiten zullen steeds, tenzij anders vereist, in de moedertaal van de secretaris worden opgesteld.

Artikel 4.3

De secretaris verzamelt voor alle vergaderingen de dagordepunten, rangschikt deze volgens graad van belangrijkheid, stelt aldus de dagorde der vergadering samen en geeft deze, met vermelding van datum, uur en plaats door aan de belanghebbenden.

Artikel 4.4

De secretaris stelt jaarlijks een verslag op betreffende de activiteiten van de vereniging, voorbije zowel als toekomstige, dat na goedkeuring door de Raad van Beheer, in de jaarlijkse algemene statutaire ledenvergadering aan de orde wordt gesteld.

Artikel 4.5

De secretaris behandeld alle briefwisseling van de vereniging. Hij klasseert binnenkomende stukken en de copiën van hun beantwoording, eerst in een klasseur ter lezing door de andere bestuursleden op een eerstvolgende vergadering, naderhand in een definitief klassement.

Artikel 4.6

De secretaris klasseert, alfabetisch, na doorgifte van al het benodigde aan de penningmeester, de binnengekomen aansluitingsverbintenissen der kandidaatsleden. Na de lidnummer-toekenning door de penningmeester vermeldt de secretaris deze op de aansluitverbintenis. Geweigerde of niet betaald hebbende kandidaatleden worden in een ander klassement ter kennisname ondergebracht.

De secretaris bewaart een volledige ledenlijst waarop zowel de afgevoerde als de nog aangesloten leden vermeld zijn met hun opvolgende lidnummers.

Artikel 4.7

De secretaris houdt de notulen der vergaderingen bij in een afzonderlijk, per blad genummerd, daartoe bestemd boek, dat hij met de voorzitter na goedkeuring door de vergadering, ondertekent.

Artikel 4.8

De secretaris doet het nodige voor de neerlegging van de ledenlijsten alsook voor de doorgifte van wijzigingen in de statuten van de vereniging.

Artikel 4.9

De secretaris maakt per vergadering een aanwezigheidslijst op. Van deze der algemene vergaderingen, welke door de aanwezige leden achter hun naam moeten tegengetekend zijn legt hij een klassement aan.

Artikel 4.10

Het secretariaat is gevestigd bij :

Mevrouw Joestens Muriel

Gitsestraat 246A te B-8800 Roeselare

Tel. 051/ 69.52.70

Artikel 5 – De penningmeester Top

Artikel 5.1

De penningmeester is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging, behalve voor deze welke tijdelijk onder de verantwoordelijkheid berusten van de feestbestuurder, de publiciteitsbestuurder of de commissie welke instaat voor de inrichting van een verenigingsfestiviteit, zo deze commissie niet onder toezicht van de feestbestuurder zou berusten.

Artikel 5.2

De invordering van de lidgelden is opgedragen aan de penningmeester.

Wanbetalingen geeft hij door aan de Raad van Bestuur, voornamelijk aan de redacteur, zodat deze de toeszending van de clubbladen aan de betreffende persoon kan stopzetten.

Artikel 5.3

De penningmeester houdt van alle door de vereniging aanvaarde leden een alfabetisch, numeriek klassement aan met betalingstoelichting. Hij stelt de uiteindelijke ledenlijst op met behulp van de door de secretaris verstrekte gegevens en de als lidgeld binnengekomen betalingen. Hij verzendt de lidkaarten. Hij geeft nieuwe leden door aan de redacteur, zodat deze in het clubblad de toezendingslijst kan bijwerken.

Artikel 5.4

De verantwoordelijkheden aangaande de uiteindelijke financiële afwikkelingen van door de vereniging ingerichte manifestaties berusten bij de penningmeester.

Artikel 5.5

Betalingsopdrachten en verbintenissen tot betaling worden getekend door de penningmeester en de voorzitter, of door de ondervoorziter bij afwezigheid van de voorzitter.

Artikel 5.6

De penningmeester behoeft de goedkeuring van het bestuur om verrichtingen of uitgaven van meer dan

EUR 123,95 of BEF 5000,- uit te voeren.

Artikel 5.7

De penningmeester tekent bij ontvangst van gelden, hand in hand overhandigd, een kwitantie ter ontlasting. Kwitanties uitgeschreven door andere bestuursleden, bij ontvangst van gelden, kunnen enkel ontlast worden door er tegenoverstaande kwitanties van de penningmeester of post- of bankoverschrijvingen, deze laatste gestaaft door hun betreffende bankuitreksels.

Artikel 5.8

De penningmeester is belast met het bijhouden der boeken van inkomsten en uitgaven.
De periodieke aangifte der BTW valt eveneens onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 5.9

De penningmeester stelt jaarlijks een kasverslag op over het voorbije jaar dat met de boeken, bankuitreksels en alle andere boekhoudkundige bewijsstukken moet kunnen gestaaft worden tegenover, in de eerste plaats de door de leden aangestelde kascommissie, dewelke hem na onderzoek dezer stukken eventueel fiat verleend tot voorlegging van de van de bekomen cijfers aan, ten tweede, de Raad van Beheer, dewelke na controle op het bekomen fiat, diezelfde cijfers vrijgeeft ter verstrekking aan de leden op de algemene vergadering en langs het clubblad.

De goedkeuring van de cijfers van het kasverslag op de algemene vergadering geldt als de ontheffing van de verantwoordelijkheid van de penningmeester aangaande het beheer der gelden gedurende het afgelopen verenigingsjaar, behoudens in geval van nadien vastgesteld en bewezen bedrog.

Artikel 5.10

De penningmeester zal op elke vergadering de kasboeken en de bankuitreksels bij zich hebben. Controle der cijfers kan gevorderd worden op elke vergadering, hetzij door de kascommissie, de voorzitter, eender welk bestuurslid, eender welk lid op de algemene vergaderingen, of een samengaan van eender welk dezer personen of instellingen.
Totale controle de boeken, bankuitreksels en der inkomende en uitgaande facturen zal alleenlijk uitgevoerd worden door de kascommissie na afspraak met de penningmeester.
De periodieke controles mogen eender wanneer, het ganse jaar door, opgeëist worden VOOR de jaarlijkse algemene ledenvergadering zodat op deze vergadering de correcte kastoestand kan medegedeeld worden aan de leden.

Artikel 5.11

Weigering van de penningmeester om controle, door de kascommissie, van de boekhoudkundige stukken toe te laten, zal de onmiddellijke schorsing van diezelfde penningmeester tot gevolg hebben.
Belet, op een door de kascommissie voorgestelde datum, kan niet als een weigering van controle beschouwd worden. Het bereiken van een vergelijk over mogelijke datums tot controle mag geen tijdsverloop van drie weken verschil geven tussen de voorgestelde datum van de kascommissie en de, voor de penningmeester, passende datum. Is dit toch het geval, dan zal deze zaak een het bestuur voorgelegd worden ter beoordeling en ter beslissing van de eventueel te nemen maatregelen.
Vakantieperioden zullen beschouwd worden als uitzonderingstoestanden.

Artikel 6 – De ondervoorzitter Top

Artikel 6.1

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Hij heeft identiek dezelfde rechten en plichten.

Artikel 7 – De redacteur Top

Artikel 7.1

De redacteur zal instaan voor de verzorging van het clubblad, de drukwerken, en voor de verzending hiervan. Hij zal er eveneens op letten dat de hem toegezonden teksten, etisch en moreel verantwoord zijn om als publicatie te verschijnen. Het staat de redacteur vrij om hiervoor de hulp van het bestuur in te roepen.

Artikel 8 – De feestbestuurder Top

Artikel 8.1

De feestbestuurder is verantwoordelijk voor het organiseren en inrichten van allerlei manifestaties welke het doel van de vereniging kunnen bevorderen.
Hij legt de voorgenomen projecten voor aan het bestuur, voert ze uit na goedkeuring en brengt verslag uit over de handeling.
Hij is eveneens verantwoordelijk voor de keuze der prijzen voor alle festiviteiten en manifestaties en, samen met de penningmeester voor de aanschaf ervan.

Artikel 8.2

Het materiaalmeesterschap is de taak van de feestbestuurder.
Hij is verantwoordelijk voor de roerende eigendommen van de vereniging, waarvan hij inventaris bijhoudt.

Artikel 8.3

De invertaris wordt jaarlijks gecontroleerd, genoteerd en doorgegeven door de feestbestuurder aan de penningmeester ter opname in het kasverslag voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 9 – De archiefbewaarder Top

Artikel 9.1

De archiefbewaarder zal zorg dragen voor de inwinning en bewaring van alle mogelijke gegevens betreffende de Mastiff. Ter bevordering van dit doel, zal hij zoveel mogelijk Mastiffeigenaars aanschrijven en inlichtingen over hun honden proberen te krijgen.

Artikel 9.2

De archiefbewaarder zal een dossier aanleggen van alle in België verblijvende Mastiffs en zal proberen om de honden in hun opgroei te volgen. Dit zal gebeuren door middel van foto’s en ingewonnen gegevens.
Een bezoek aan de betrokken honden zal slechts geschieden met de minst mogelijke kosten. Het dossier wordt afgesloten met de mogelijke doodsoorzaak van de Mastiff.

Artikel 9.3

De archiefbewaarder zal eveneens van alle geboren nesten in België, een dossier aanleggen van de gebruikte combinaties en de jonge honden volgen in hun verdere leven.

Artikel 9.4

De archiefbewaarder zal een dossier aanleggen van mogelijk buitenlandse reuen.

Artikel 10 – De publiciteitsbestuurder Top

Artikel 10.1

De publiciteitsbestuurder is verantwoordelijk voor de reclame gevoerd voor de vereniging, hetzij in tijdschriften ten eigen titel, tegen betaling, hetzij door visuele kenmerken op verkoopsvoorwerpen welker inkomsten ten bate van de vereniging vallen. Hij is eveneens verantwoordelijk voor het ophalen van betalende reclame in het clubblad der vereniging en voor de keuze van de reclameverkoopsvoorwerpen en, in samenwerking met de penningmeester, voor de aanschaf hiervan.

Artikel 11 – De mandaten Top

Artikel 11.1

Bestuursleden verbinden zich er toe, bij het einde van hun mandaat, ongevraagd, alle in hun bezit zijnde documenten en voorwerpen, aan de vereniging toebehorend, binnen de acht dagen terug te bezorgen, hetzij bij de voorzitter, hetzij bij de secretaris.

Artikel 11.2

Het bestuursmandaat eindigd door :

Overlijden
Ontslag
Afzetting
Verlies van lidmaatschap
Artikel 11.3

Bestuursmandaten zijn niet bezoldigd.

Artikel 12 – Vergaderingen van de Raad van Beheer Top

Artikel 12.1

De Raad van Beheer zal in vergadering samenkomen telkens als dit vereist is voor de goede gang van zaken van de vereniging.

Artikel 12.2

Het bestuur kan slecht geldig verga deren zo minstens de helft van de Raad van Beheer aanwezig is. Is dit niet het geval dan kan het hoofdbestuur, zijnde de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk, in dringende gevallen beslissingen nemen in naam van de Raad van Beheer en van de vereniging.
Zij verantwoorden deze beslissingen naderhand, op een eerstvolgende bestuursvergadering met het vereiste aantal beheerders aanwezig, ten opzichte van de Raad van Beheer en eventueel tegenover de algemene vergadering.

Artikel 13 – Het Stemmen Top

Artikel 13.1

Uitgezonderd de in het huishoudelijk reglement vermelde uitzonderingsgevallen, vereisen ter stemming gebrachte voorstellen de meerderheid van de aanwezige stemmen.
Over zaken mag gestemd worden door ofwel handopsteking, ofwel geheim met stembriefjes. De beslissing dienaangaande berust bij de voorzitter.
Over personen moet steeds geheim gestemd worden.
Bij staking der stemmen telt de stem van de voorzitter, of van de persoon die de vergadering voorzit, dubbel.
Dit houdt in dat bij geheime stemming de voorzitter of de voorzittende persoon zijn stem moet bekend maken en dat deze bekendmaking automatisch de doorslag zal geven.

Artikel 13.2

Bij een mandaatschap met meerdere kandidaten voor dit mandaatschap zal deze kandidaat de benoeming bekomen die het meeste aantal stemmen op zijn naam bekomen heeft.
Bij staking der stemmen zal in dit geval NIET de stem van de voorzitter of de voorzittende persoon de doorslag geven maar zal het aantal jaren betrokkenheid in de kynologie bepalend zijn bij de benoeming.
Zo geen aanspraak kan gemaakt worden op de kynologische kennis zal de leeftijd bepalend gelden.
De oudste in ofwel kynologische jaren ofwel levensjaren zal benoemd worden.

Artikel 13.3

Alle betalende effectieve leden hebben stemrecht.

Artikel 13.4

Ongeldige stemmen, zijnde ondertekende, blanco, onduidelijke of iets anders dan het gevraagde bevattende stembriefjes, worden geannuleerd.

Artikel 13.5

Om geldig te kunnen stemmen met volmacht op Algemene Vergaderingen moeten de speciaal daartoe bestemde formulieren aangetekend naar het clubsecretariaat worden teruggestuurd en een kopie naar de redacteur en dit voor de sluitingsdatum vermeld in het clubblad dat de voorlopige agenda van de vergadering mededeelt.

Artikel 13.6

Er kan op Algemene Vergaderingen enkel volmacht gegeven worden aan de Raad van Beheer. Elke aan de Raad van Beheer gegeven volmacht vertegenwoordigt één stem. De zetelende Raad van Beheer zal over elk agendapunt afzonderlijk stemmen zoals voorzien in artikel 13.1 van het H.R. en vervolgens met één stem per volmacht naar buiten komen.

Artikel 14 – Wanbetalingen Top

Artikel 14.1

De Raad van Beheer heeft het recht bij wanbetaling het betreffende lid van de ledenlijst te schrappen zoals vermeld in artikel 12 van de statuten.

Artikel 14.2

Wegens wanbetaling van de ledenlijst geschrapte leden kunnen alleen terug in de vereniging worden opgenomen na aanzuivering van de achterstallige betalingen. De opname zal dan gebeuren alsof het een nieuw kandidaat lid betreft.

Artikel 15 – De Kascommissie Top

Artikel 15.1

De kascommissie bestaat uit drie, door de algemene vergadering gekozen, niet-bestuursleden.
Er fungeren twee effectieve commissarissen, de derde is reserve-commissaris.

Artikel 15.2

Elk jaar wordt een nieuwe reserve-commissaris verkozen. De vorige reserve-commissaris neemt de plaats in van de uittredende, twee jaar als commissaris gefungeerd hebbende, kascommissaris.

Artikel 15.3

De kascommissie heeft ten allen tijden, in commissieverband, nazichtrecht op de boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Op algemene vergaderingen betekent dit recht van nazicht op deze stukken dat de penningmeester verplicht is van deze mede te brengen naar deze bijeenkomsten.
Ten huize van de penningmeester, na afspraak volgens vastgelegde normen, betekent dit nazichtrecht op ALLE boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Artikel 15.4

Kascommissiemandaten zijn niet bezoldigd.

Artikel 16 – De overige commissies Top

Artikel 16.1 – De fokkerscommissie

Artikel 16.1.1

De fokkerscommissie behandelt alle zaken die betrekking hebben op de in België gefokte Mastiffs.

Artikel 16.2 – De activiteitencommissie

Artikel 16.2.1

De activiteitencommissie behandelt alle zaken die betrekking hebben op geplande activiteiten.

Artikel 16.3 – De sectiecommissie

Artikel 16.3.1

De sectiecommissie behandelt alle zaken met betrekking tot aangesloten andere rassen

Artikel 16.3.2
De diverse aangesloten secties zullen binnen onze vereniging op onafhankelijke basis werken met een volledig zelfstandig bestuur, clubblad en ledenwerking.

Artikel 16.4
Alle commissies, behalve de kascommissie, worden voorgezeten door een lid van de Raad van Beheer. De verdere leden binnen deze commissies kunnen bestuursleden of niet-bestuursleden zijn. Het is de Raad van Beheer die het aantal leden van een commissies bepaald. Commissieleden mogen enkel op uitnodiging van de Raad van Beheer bestuursvergaderingen bijwonen.
Artikel 16.5
Commissies kunnen onafhankelijk vergaderingen beleggen na overleg en met de toestemming van de Raad van Beheer. Het voorzittende bestuurslid brengt hiervan verslag uit op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 17 – De Algemene Vergadering Top

Artikel 17.1

De Raad van Beheer zal jaarlijks de Statutaire Algemene Vergadering samenroepen.

Artikel 17.2

Oproep tot agendapunten en zich kandidaat stellende effectieve leden tot een bestuursmandaat worden gezamenlijk met de voorlopige agenda gepubliceerd in het clubblad verschijnend minstens drie maand voor de voorziene datum der bedoelde algemene vergadering.

De definitieve agenda der algemene vergadering wordt gepubliceerd in het clublad verschijnend minstens acht dagen voor de voorziene datum der algemene vergadering.

Artikel 17.3

Ieder effectief lid heeft het recht punten ter behandeling op de dagorde van de Algemene Vergadering aan de Raad van Beheer voor te stellen, mits genaamtekend door ten minste twee personen, met name de voorstellende persoon en de hem ondersteunde persoon. Beiden moeten effectief lid zijn en mogen niet op het zelfde adres verblijven.

Artikel 17.4

Punten ter behandeling voor de dagorde der algemene vergaderingen moeten ten laatste binnen zijn op de datum hiertoe medegedeeld in het clubblad dat de te houden algemene vergadering aan de leden ter kennis stelt.

Artikel 17.5

Alle punten ter behandeling voor de dagorde moeten schriftelijk worden binnengediend op het secretariaat.
Alle binnengestuurde voorstellen tot opheffing, wijziging, toe- en/of bijvoeging aan het huishoudelijk reglement moeten zeer duidelijk verwijzen naar een bepaald artikel van het huishoudelijk reglement en opgesteld zijn naar model van onderstaand voorbeeld :

Voorstel van de heer X en ondersteund door mevrouw Y

Wijziging van art. 15.3

"…. Op de bestuurs- en algemene vergaderingen betekent dit recht .…"

door :

"….Op algemene vergaderingen betekent dit recht …. "

Voorstellen die niet voldoen aan bovenstaande criteria zullen niet door de Raad van Beheer worden behandeld.

Artikel 17.6

Het secretariaat moet de uiteindelijke dagorde voor de algemene vergadering mededelen aan de redacteur ter publicatie, op de hiertoe afgesproken datum.

Artikel 17.7

Kandidaat-beheerders moeten hun aanvraag tot kiesbaarheidstelling aangetekend richten aan het secretariaat en een copie van dit schrijven aan de redactie. Er dient duidelijk bij vermeld voor welk mandaat de kandidaat-beheerder opteert. De aanvraag is aanvaardbaar tot de in het clubblad hiertoe medegedeelde datum.
Dezelfde regeling geldt voor herkiesbaarheidstelling van uittredende mandatarissen, zij mogen dit echter ook laten notuleren op een bestuursvergadering voorafgaande aan de in het clubblad medegedeelde datum.

Artikel 17.8

Vergaderplaatsen zijn per geval afzonderlijk te bepalen.

Artikel 17.9

Besluiten van de Algemene Vergadering binden ook de leden die niet of zelfs tegen zouden gestemd hebben.

Artikel 17.10

Leden die een Bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen, volgens de regels zoals beschreven in art.16 van de Statuten, storten elk een borgsom van EUR 123,95 of BEF 5000,- die ze bij aanwezigheid op de genoemde vergadering terugkrijgen. De sommen gestort door genoemde leden die afwezig blijven op de genoemde vergadering vervallen aan de vereniging.

Zolang de vereiste borgsom niet globaal in het bezit van de vereniging is wordt het gestelde verzoek niet in behandeling genomen.
Blijft de Raad van Beheer in gebreke aan een zodanig verzoek gevolg te geven, dan hebben genoemde leden het recht zelf een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen. De vergadering is dan rechtsgeldig.

Artikel 18 – Het lidmaatschap Top

Artikel 18.1

Leden worden onderverdeeld in twee categoriën : de effectieve leden en de geassiocieerde leden.
Effectieve leden zijn steeds natuurlijke personen en worden onderverdeeld in effectieve leden, effectieve gezinsleden en ereleden.
Geassiocieerde leden worden onderverdeeld in geassiocieerde leden en, indien het om gaat om natuurlijke personen, gezinsleden.

Artikel 18.2

Het boekjaar van de vereniging loopt zoals voorzien in Titel 5 van de Statuten.

Artikel 18.3

De voorgedrukte lidmaatschapsaanvragen worden ontworpen door de redacteur, door hem uitbesteed ter drukking en daarna door hem onder de overige bestuursleden verdeeld met een overwicht van toekenning aan het secretariaat.
Op deze aanvraagformulieren welke door de aanvragers moeten (kunnen) ondertekend worden moet de verbintenis voorkomen welke bevestigd dat de aanvrager zonder voorbehoud art.11 van de Statuten onderschrijft en eerbiedigd.

Artikel 18.4

Leden toetredend in de loop van het jaar, betalen ,afhangend van het tijdstip van toetreding, per kwartaal.
Mocht het clubblad van het kwartaal van toetreding reeds zijn verschenen dan zal dit alsnog worden toegestuurd.

Artikel 18.5

Lidgelden niet vernieuwd voor 1 april kunnen uitsluiting wegens wanbetaling tot gevolg hebben.

Artikel 18.6

Het vervallen van de lidmaatschapsgelden zal medegedeeld worden in het clubblad.

Artikel 18.7

Effectieve lidmaatschappen worden verleend op de Algemene Ledenvergadering, en dit als ten minste twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden zich hiervoor verklaren.
Geassocieerde- en erelidmaatschappen worden jaarlijks door de Raad van Beheer verleend en kunnen door eenvoudige beslissing van de Raad van Beheer worden geweigerd. Eventueel reeds betaalde lidgelden zullen in dit geval worden terugbetaald.
Geassocieerde lidmaatschappen worden verleend door de Raad van Beheer, en dit op de eerstvolgende bestuursvergadering plaatshebbende ten vroegste 30 dagen na de maand waarin de respectievelijke kandidaatsleden in het clubblad zijn verschenen.
Ereleden betalen geen lidgeld, indien zij dat wensen, maar zij hebben dan ook geen inspraak noch stemrecht.

Artikel 18.8

Ereleden mogen in een motie van wantrouwen door de leden schriftelijk worden in twijfel gesteld. Het bestuur zal dan het erelidmaatschap in overweging nemen en op een eerst volgende Algemene Vergadering ter stemming voorleggen als zij zich onbevoegd verklaart.

Artikel 18.9

De lidmaatschapsgelden bedragen momenteel :

per lid : EUR 25
per gezinslid : EUR 7.50 extra
toetredingsgeld : EUR 12.50 extra ( administratiekosten )
kwartaal betaalde leden EUR 7.50per kwartaal
kwartaal gezinsleden EUR 2.50 per kwartaal
Artikel 18.10

Ontslagname als lid moet schriftelijk aan het secretariaat voor het einde van het lopende boekjaar der vereniging.
Ontslagname niet beantwoordende aan de regels, zonder verdere betaling van het lidgeld voor het volgende verenigingsboekjaar worden beschouwd als wanbetaling.

Artikel 18.11

De lidgelden moeten steeds aangewend worden voor doelen ten bate van de Mastiff of van de leden.

Artikel 19 – De activiteiten Top

Artikel 19.1

Per kalenderjaar zullen minstens drie manifestaties ingericht worden door de vereniging.

Artikel 19.2

De vereniging is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen op haar aktiviteiten. De eventueel opgelopen schade valt ter verantwoording van de betrokken leden.

Language Switcher

royalcanin logo

MCB-Clubwinner 2019

BIS Sandos Fabulous TAbby and Nick Waters 3